10 беларускіх кніг - юбіляраў 2018

 

Мікола Гусоўскі Песня пра зубра - 500 гадоў

«Песня про зубра» написана, как и некоторые другие произведения эпохи Возрождения, на латинском языке. Изданная в 1523 годе, она не была по надлежащему оценена современниками М. Гусовского, а вскоре и вовсе оказалась забытой.

Возвращение произведения произошло в XIX., опять же непросто. Поэта безосновательно приписывали то к литовской, то к польской , то к украинской литературе. Белорусский читатель познакомился с произведением только во второй половине XX в., благодаря переводчику Я. Семижону. Недавно появился перевод «Песни про зубра» на белорусский язык Вл. Шатоны.

Писатель ярко,реалистично-точно обрисовал властителя белорусских недров. Он грозный и мощный,гордый и независимый ,может быть добродушным и лютым, давать жизнь и сеять смерть. Но он не обидит того,кто идет к нему с добром и миром.

Автор воспел родную землю,красоту и богатсво ее природы,самобытность народа. “Песня про зубра” прозвучала как величественная песня о Родине.

 

Максім  Багдановіч Вянок - 105 гадоў

Беларускія паэты нашаніўскага адраджэнства сваё веданьне беларускага народнага жыцьця й мовы вынесьлі з роднае хаты, а пазьней пашырылі й паглыбілі дзякуючы беспасярэдняй сувязі зь беларускімі народнымі масамі, зь якіх яны выйшлі, лучнасьць зь якімі ўвесь час трымалі й пад узьдзеяньнем якіх жылі й тварылі. Беларуская народная стыхія, з усёй ейнай разнастайнасьцю й апрычонасьцю, была іхнай собскай стыхіяй. Зусім інакш было з Максімам Багдановічам. Ягоны бацька Адам, хаця й сялянскага паходжаньня, але, скончыўшы Нясьвіскую вучыцельскую сэмінарыю, працаваў спачатку настаўнікам, пасьлей банкаўскім чыноўнікам і вёў гарадзкое жыцьцё. Матка паэты Марыля была дачкой дробнага чыноўніка, а па матцы й продках бацькі паходзіла ізь сьвятарскае сям'і. Такім чынам бацькі паэты тварылі тыповую інтэлігенцкую сям'ю, у якой, праўда, сьвята перахоўваліся й культываваліся беларускія народныя традыцыі, панавала, аднак, расейская культура й расейская мова. Нарадзіўшыся ў Менску 10 сьнежня (27 лістапада ст. ст.) 1891 году Максім Багдановіч на шостым месяцы жыцьця пераехаў у 1892 г. зь сям'ёю ў Горадзень, каб на шостым годзе жыцьця пераехаць у 1896 г. з бацькамі на сталае жыцьцё ў Расею.

 

Янка Купала  Шляхам жыцьця - 105 гадоў

Зборнік уключае больш за 200 вершаў пераважна 1910–1913 гг., паэмы «Курган» і «На Куццю», драматычную паэму «На папасе», пераклады з польскай мовы твораў А. Міцкевіча, М. Канапніцкай, У. Сыракомлі і інш. Творы, змешчаныя ў зборніку, сталі найбольшым дасягненнем тагачаснай беларускай літаратуры, вылучаліся маштабнасцю лірычных і эпічных вобразаў, паказу жыцця як гістарычнага руху народа з часоў мінулых праз сучаснае ў будучыню. У іх яскрава ўвасобілася ідэя свабоды і нацыянальнай свядомасці беларускага народа.

 

Янка Купала Магіла льва - 95 гадоў

Паэма «Магіла льва» мае эпічны сюжэт: расказваецца гісторыя вясковага хлопца Машэкі, які з добрага хлопца-асілка («натуру меў ён залатую») ператвараецца ў разбойніка і помсціць за тое, што яго разлучылі з любай дзяўчынай Наталькай, а ў канцы твора гіне ад яе рукі. Янка Купала некалькімі штрыхамі паказвае дзяцінства героя, які разам з сябрамі-аднагодкамі «на прызбе рыўся ў зямлі», рваў кветкі на сенажаці, быў па-дзіцячы захоплены Наталькай, насіў яе, «як пёрка», на руках. Некалькі мазкоў — і перад намі паўстае прыгожая беларускаіа дзяўчына, якая, «як мак, між макамі цвіла», выглядала паставаю, «як даспелы колас», мела звонкі голас і «павабны гібкі стан». Расказваецца ў паэме пра расстанне герояў (Машэка, каб зарабіць грошай на вяселле, пагнаў плыты да Кіева) і пра здраду Наталькі з панам; пра страшэнныя пакуты хлопца, які са сваёй сям’ёю «не жыў а блукаўся, як цьма», і часам падыходзіў да панскага двара і кляў суперніка, палохаў стражу, «выгражаў» ворагу. Мы даведваемся пра страшэнныя ўчынкі чалавека, што ператварыўся ў крыважэрнага звера - Льва, і пра фінал яго жыцця - смерць ад рукі былой каханкі.

 

Якуб Колас Новая зямля - 95 гадоў

Паэма Народнага паэта Беларусі Якуба Коласа «Новая зямля» — першы беларускі буйны эпічны твор. Гэта кніга, якая павінна быць у біблятэцы кожнага, хто лічыць сябе беларусам. Не толькі таму, што гэта першая нацыянальная паэма, якую  справядліва лічаць энцыклапедыяй жыцця беларускага сялянства, класічным творам нашай літаратуры, а перад усім таму, што гэта выдатная паэзія. Сам Якуб Колас лічыў яе асноўнай паэмай ва ўсёй сваёй паэтычнай творчасьці.

 

Янка Маўр Сын вады - 90 гадоў

Народ фуиджи, который живёт на островах в районе Магелланова пролива, — это люди моря. Они рождаются, живут и умирают на воде. Иногда мимо них проплывают огромные корабли удивительных белых людей. И у юного Манга сына Тайдо появилась мечта – уплыть далеко на север, посмотреть, как живут эти таинственные люди…

 

Аркадзь Куляшоў Сцяг брыгады - 75 гадоў

Алесь Рыбка вымушаны пакінуць родны Мінск. Развітваецца з хатай, з цацкамі сына і дачкі. 3 усіх хатніх рэчаў, якія "прасілі яго па чарзе, каб забраў іх з сабою", ён узяў толькі лыжку. Сэрца, вочы героя адмаўляюцца верыць у тое, што адбываецца вакол.

 

Васіль Вітка. Вавёрчына гора - 70 гадоў

«Вавёрчына гора» — казка пра традыцыйных жыхароў лесу з уласцівымі ёй антрапамарфізмам і алегарычнасцю.

У казцы «Вавёрчына гора» няма маральных павучанняў; не гаворыць паэт дзецям, што трэба быць добрым, спагадлівым, гатовым прыйсці на дапамогу, належыць даражыць славай бацькоў, дзядоў, прадзедаў. Усё гэта вычытваюць, спасцігаюць caмi чытачы; добра адчуваюць яны адносіны аўтара да таго, пра што ён niшa займальна, з гумарам, цеплынёй.

 

Алена Васілевіч Калінавая рукавічка - 55 гадоў

Засведчыла Алена Васілевіч і талент казачніцы: даўно любімым творам дзяцей стала яе казка “Калінавая рукавічка”, якая ўвайшла ў беларускую дзіцячую класіку. Пісьменніца пераклала на беларускую  мову аповесць М. Стэльмаха “Гусі-лебедзі ляцяць”(1975), раман Д. Дэфо “Дзіўныя прыгоды марахода Рабінзона Круза”(1976), аповесць Г. Башырава “Зялёная мая калыска”(1981) і іншыя.

 

Уладзімір Караткевіч  Каласы пад сярпом тваiм - 50 гадоў

«Груша цьвіла апошні год». Гэты незабыўны сказ уводзіць нас у незабыўны сьвет раману ў двух кнігах Уладзімера Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім». Раман прысьвечаны падзеям напярэдадні паўстаньня 1863-1864 гадоў у Беларусі. А першая кніга распавядае нам пра «выйсце крыніц» якія выліліся ў раку гневу і змаганьня за незалежнасьць Беларусі. Нягледзячы на літаратурнасьць раману, чытаючы адчуваецца натуральнасьць падзеяў. Кожны бачыць перад сабой хлапчука Алеся Загорскага, ды яго вясковых і шляхецкіх сяброў. Кожны бачыць, як памірае стары сьветапогляд яшчэ з часоў перад падзеламі Рэчы Паспалітай, і нараджаецца новае пакаленьне якому суджана пакласьці галаву для будучыні Беларусі. «Грушы накнавана абрынуцца ў Дняпро», але і «крыніцы нязьменна спалучацца ў імклівую раку». Уладзімер Караткевіч доўга падыходзіў да раману «Каласы пад сярпом тваім», і цалкам верагодна, што меў задуму на працяг, але нягледзяячы ні на што менавіта «Каласы пад сярпом тваім сталі сапраўднай вяршыняй творчасьці беларускага пісьменьніка і паэта, які заўчасна пакінуў гэты сьвет кааб назаўсёды злучыцца з роднай беларускай зямлёй.

 

Сказки-юбиляры 2018

 

Сергей Аксаков. Аленький цветочек - 160 лет

Сказка "Аленький цветочек"- об удивительных заморских странах, о заколдованном принце и об аленьком цветочке, краше которого нет на всём белом свете. Она воспевает милосердие, готовность к самопожертвованию и настоящую любовь, которая побеждает зло.

 

Ганс-Хрисиан Андерсен. Стойкий оловянный солдатик - 180 лет

Главный герой сказки Г.Х.Андерсена «Стойкий оловянный солдатик» — игрушечный солдатик, отлитый из олова. Вместе с другими оловянными солдатиками его подарили на день рождения одному мальчику. Надо сказать, что от своих братьев главный герой сказки отличался тем, что у него была только одна нога. Для изготовления этих солдатиков использовали оловянную ложку, и на него олова чуть-чуть не хватило. Но солдатик стоял стойко даже на одной ноге.

Всех подаренных солдатиков мальчик расставил на столе, где было еще много других игрушек. Самой красивой игрушкой был картонный дворец, перед которым находилось зеркальное озеро с лебедями. На пороге дворца стояла на одной ножке его хозяйка, танцовщица. Солдатику она настолько понравилась, что он только о ней и думал.

 

Эрих Кестнер. Эмиль и сыщики - 90 лет

Однажды самый обыкновенный мальчик по имени Эмиль Тышбайн из самого обыкновенного немецкого городка Нейштадта отправился в Берлин - в гости к бабушке. Казалось бы, ничего особенного в этом нет. Но вот событие, которое произошло с ним по дороге в поезде, положило начало совершенно необыкновенному приключению…

 

Карло Коллоди. Приключения Пиноккио - 135 лет

Однажды мастер Джепетто сделал из полена деревянного мальчика — Пиноккио, но тот умел лишь безобразничать, а когда он врал его деревянный нос становился еще длиннее. Он убегал из дома, сидел в тюрьме и работал в цирке. Но однажды утром к папе Джепетто пришел настоящий мальчик — хороший и послушный.

 

Самуил Маршак. Детки в клетке - 95 лет

Сборник коротеньких стихотворений "Детки в клетке" С.Я. Маршака про животных станет любимой книгой вашего малыша. Знаменитые стихи и большие картинки отлично подходят для совместного, а потом и для самостоятельного, чтения.

 

Самуил Маршак. Сказка о глупом мышонке - 95 лет

Жил-был мышонок. Был он глупый и капризный. Прогонял всех нянек, которые его баюкали на ночь. Не прогнал он только няньку-кошку, которая пела ему колыбельную песенку сладким голоском... Вот какой глупый мышонок! А другой мышонок был умным, перехитрил всех своих врагов — и кошку, и хорька, и ежа, и сову. А был мышонок умным потому, что слушал маму. И вы слушайте маму и читайте книжки.

 

Владимир Маяковский. Кем быть? - 90 лет

Кто из детей не мечтает стать врачом, как папа, или учительницей, как мама! Мальчишки видят себя героями-космонавтами или пожарными, девочки грезят о карьере актрисы или манекенщицы. Но вокруг столько еще прекрасных профессий! Книга рассказывает о более чем 300 видов деятельности в науке, туризме, сельском хозяйстве, на транспорте, в строительстве... Все работы хороши, выбирай на вкус!

 

Корней Чуковский. Мойдодыр - 95 лет

Фантастический герой Мойдодыр, "умывальников начальник и мочалок командир", созданный добрым детским сказочником Корнеем Ивановичем Чуковским, вмиг научит всех грязнулей умываться и чистить зубы.

Привычное домашнее бытие буквально взрывается здесь же с первой строки, с первого рисунка: "Одеяло убежало…" Обыденные вещи заводят бесконечный, головокружительный хоровод вокруг несчастного грязнули: "Сапоги за пирогами…" В комнату врывается суровый Мойдодыр… А чего стоит стремительный побег, точнее пролёт,...

 

Корней Чуковский. Муха-цокотуха - 95 лет

О необыкновенной истории Мухи-Цокотухи, о ее чудесном спасении из лап злодея-паука и о ее храбром, удалом спасителе-женихе Комарике.

 

Корней Чуковский. Тараканище - 95 лет

Кто мог себе представить, что такое неприятное насекомое как таракан может стать героем целой книги? А вот известный выдумщик и писатель Корней Иванович Чуковский не просто представил, но и стихотворение написал.

Никаких забот не знали звери, пока не появился среди них Тараканище. Тут-то все "по лесам, по полям разбежалися, тараканьих усов испугалися…". Но пугливых слонов и крокодилов спас маленький бойкий Воробей…

 

Зал литературы на иностранных языках предлагает познакомиться с Фондом изданий на иностранных языках 

Художественная литература на английском языке

 

Johnny Tremain by Ester Forbes

 

Ask anyone who read Johnny Tremain several decades ago, and we guarantee they'll remember one thing: it's about an apprentice silversmith in Colonial Boston who burns his hand really, really badly on molten silver. To give Esther Forbes credit, it's a memorable image. It's like when Viserys gets molten gold poured on his head in A Game of Thrones, but with less royal infighting and more workplace injury.

So what's a silversmith who can't make silver stuff anymore to do? Find a new job, of course. But in Boston in 1773-1775, that's not so easy. What is easy is starving to death—no workman's comp laws, remember? Shmoop doesn't go for lying down and admitting defeat, and neither does our pal Johnny. And neither do America's Founding Fathers, many of whom play very visible roles in Johnny's new life as rider, punch stirrer, tea chest chopper, and secret messenger for a group of Bostonians who are all about rebelling against the Mother Country. (That's England. Technically, it's Great Britain, but they call it England throughout the book.)

What's interesting is that Esther Forbes published Johnny Tremain in 1943, when the United States was in the middle of World War II, in which the United States and the United Kingdom (yet another way to refer to Great Britain) were allies. But that's okay because Forbes makes it clear that England is not the real enemy—the real enemy is any government that threatens the liberty of its people or just doesn't stand up for them. So, in a roundabout way, Johnny Tremain is partly about the importance of workman's comp laws.

Johnny Tremain won the Newbery Medal in 1944 and has never been out of print. It often shows up on reading lists from elementary school to college—hey, this book has serious range—which might be because Forbes brings her experience as an accomplished novelist for adults and a Pulitzer Prize-winning historian to the table. Johnny Tremain doesn't talk down to anybody.


Форбс Эстер. Джонни Тремейн

Кто такой Джонни Тремейн? Представьте себе подростка. Ему исполнилось всего четырнадцать лет, а он уже серебряных дел мастер. Хозяин его стар, и потому он доверяет Джонни выполнять все самые сложные заказы. Вдруг…Впрочем, о том, что случилось вдруг, вы узнаете, когда прочтёте эту книгу. Автор её — известная современная американская писательница Эстер Форбс. Книга рассказывает о прошлом: середина XVIII века, североамериканские колонии Англии накануне Войны за независимость. Герои повести и прежде всего Джонни Тремейн оказываются свидетелями таких известных исторических событий, как «бостонское чаепитие», и принимают участие в первых схватках с королевскими войсками.

Приключения
 

   Brewster by Mark Slouka

The year is 1968. The world is changing, and sixteen-year-old Jon Mosher is determined to change with it. Racked by guilt over his older brother's childhood death and stuck in the dead-end town of Brewster, New York, he turns his rage into victories running track. Meanwhile, Ray Cappicciano, a rebel as gifted with his fists as Jon is with his feet, is trying to take care of his baby brother while staying out of the way of his abusive, ex-cop father. When Jon and Ray form a tight friendship, they find in each other everything they lack at home, but it's not until Ray falls in love with beautiful, headstrong Karen Dorsey that the three friends begin to dream of breaking away from Brewster for good. Freedom, however, has its price. As forces beyond their control begin to bear down on them, Jon sets off on the race of his life--a race to redeem his past and save them all. Mark Slouka's work has been called "relentlessly observant, miraculously expressive" (New York Times Book Review). Reverberating with compassion, heartache, and grace, Brewster is an unforgettable coming-of-age story from one of our most compelling novelists.
   Jake's Orphan by Peggy Brooke

Tree longs to escape the orphanage and find a real home for himself and his younger brother. But when his chance finally comes, "There's just room for one," says Delton Gunderson, who is looking for a boy to help work his North Dakota farm. If the Gundersons like Tree's work, they might adopt him. If they don't, back he goes. "I promise," Tree tells his brother, Acorn, "if...
   The Opposite of Fate: Memories of a Writing Life by Amy Tan

“Thanks to my mother, I was raised to have a morbid imagination. When I was a child, she often talked about death as warning, as an unavoidable matter of fact. Little Debbie's mom down the block might say, 'Honey, look both ways before crossing the street.' My mother's version: 'You don't look, you get smash flat like sand dab.' (Sand dabs were the cheap fish we bought live in the market, distinguished in my mind by their two eyes affixed on one side of their woebegone cartoon faces.)

The warnings grew worse, depending on the danger at hand. Sex education, for example, consisted of the following advice: 'Don't ever let boy kiss you. You do, you can't stop. Then you have baby. You put baby in garbage can. Police find you, put you in jail, then you life over, better just kill youself.”
― Amy Tan, The Opposite of Fate: Memories of a Writing Life

    Honor's Kingdom (Abel Jones #4) by Owen Parry


Winner of the 2002 Hammett Award They found the dead fellow in London, balled up in a basket of eels. Chewed upon he was, and most unsightly. He still had the proper shape of a man, if a bit whittled down and perforated. But he was not handsome on the butcher's table, even though the blood was long since out of him.

In a stunning re-creation of 1860s London and Glasgow that...
    Azincourt by Bernard Cornwell

Agincourt is one of the epic battles of history. It was fought by two badly matched armies that met in atrocious conditions on St Crispin's Day 1415, and resulted in an extraordinary victory that was celebrated in England long before Shakespeare immortalised it in Henry V. It has always been held to be the triumph of the longbow against the armoured knight, and of the comm...
    Robinson Crusoe by Daniel Defoe

Crusoe (the family name corrupted from the German name "Kreutznaer") sets sail from the Queen's Dock in Hull on a sea voyage in August 1651, against the wishes of his parents, who want him to pursue a career, possibly in law. After a tumultuous journey where his ship is wrecked in a storm, his lust for the sea remains so strong that he sets out to sea again. This journey,...
    Big Cherry Holler by Adriana Trigiani


It has been eight years since pharmacist and longtime spinster Ave Maria Mulligan married. What she hasn't counted on is that fate and the ghosts of the past will come to haunt her, and test the love she has for her husband.
    All the Brave Fellows by James L. Nelson

James L. Nelson, "the American counterpart to L. Patrick O'Brian" (David Brink), writes breathtaking descriptions of the age when saliors became warriors and warriors became legends. Now his acclaimed Revolution at Sea Saga continues as General George Washington fights a loosing battle to keep Philidelpia from the hands of the British.
ALL THE BRAVE FELLOWS
It is 1777, th...
    Paperboy by Vince Vawter

An 11-year-old boy living in Memphis in 1959 throws the meanest fastball in town, but talking is a whole different ball game. He can barely say a word without stuttering, not even his own name. So when he takes over his best friend's paper route for the month of July, he knows he'll be forced to communicate with the different customers, including a housewife who drinks too...